کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
<<بعدیقبلی>>


کیانا وحدتی
من بودم و سیاهی شب های بی صدا من بودم و سکوت زخمی آهنگ های تو من بودم و گریه در عمق غربتم...

جزئیات بیشتر...
محمود کریمی
محمود کریمی (1306- 1363) در موسیقی ایران شخصیت بی نظیر و استثنایی...

جزئیات بیشتر...


درختانِ بازایستاده
« 2171 بازدید »


توضیحات: ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻫﻨﺪﻓﻮرد ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﺧﻠﻖ ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ، او در ﯾﮏ ﻣﻄﻘﻪ ﺟﻨﮕﯽ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ درﺧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدﻩ از درﺧﺖﻫﺎی ﻗﻄﻊ ﺷﺪﻩ و ﻓﻠﺰ و ﺳﻨﮓ، ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﻮﻧﺪ دوﺑﺎرﻩ ۱ و ۲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﯾﻦ درﺧﺖﻫﺎ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮدﻩ و ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ دادﻩ .اﺳﺖ ﺗﻨﻪ درﺧﺖﻫﺎ ﻗﺒﻼ ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮد، اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﺎری ﻗﺎﻟﺐﻫﺎ و ﭘﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺪﻓﻮرد درﺳﺖ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد، دوﺑﺎرﻩ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ، ﮔﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﯽ ﻗﻄﻌﺎت درﺧﺖ دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪﻧﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ .درﺧﺖ را از روی زﻣﯿﻦ ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﻨﺪ


دسته: طبیعت

تهیه کننده سند: maryam.27

نظرات بازدید کنندگان (2 نظر)    

آپارتمان A4A: طراحی سئو