کیانا وحدتی
راهنمای سایت
صفحه اصلی تالار گفت و گوزبان و ادبیاتموسیقی ایرانیکتابخانه کیانافیلم/کارتونمعماریاخبار و دانستنیهاپزشکی و سلامتبیداری معنویفرهنگ لغتدرباره کیاناورود
<<بعدیقبلی>>


کیانا وحدتی
و رسیدن ، یعنی رها شدن ... یعنی گریز لحظه ها ... یعنی مرگ ! مرگ یعنی اولین میلاد ... میلاد...

جزئیات بیشتر...
سپیده (ای ایران ای سرای امید)
محمد رضا شجریان, هوشنگ ابتهاج (ه. الف. سایه), محمد رضا لطفی,...

جزئیات بیشتر...


درختان طوفانی
« 2473 بازدید »


توضیحات: در ﻣﺮاﺗﻊ و دﺷﺖ ﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻧﯿﻮزﻟﻨﺪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻ ﺧﺎﻧﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﺑﻪ آن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻟﺒﺘﺮﯾﻦ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﺮﺗﺎن ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﻮد. ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از زﻣﯿﻦ ، ﺑﺎد ﻫﺎ و ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی .داﺋﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ

اﯾﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻟﯽ از ﺳﮑﻨﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎد ﻫﺎ ﺻﺤﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻮﺟﻮد آوردﻩ اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻫﯿﭻ ﺟﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﺨﻮاﻫﯿﺪ ﯾﺎﻓﺖ. وﺟﻮد ﻃﻮﻓﺎن ﻫﺎی ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪﻩ درﺧﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮای ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ درآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎدی ﻧﻤﯿﻮزد ﺷﮑﻞ .ﻇﺎﻫﺮی درﺧﺘﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻃﻮﻓﺎﻧﯽ اﺳﺖ
دسته: طبیعت

تهیه کننده سند: maryam.27

نظرات بازدید کنندگان (2 نظر)    

آپارتمان A4A: طراحی سئو